Kalender

:

Aanmelden

:


:

Inschrijven

Klik hier om u in te schrijven als u nog geen account heeft.

Om ruimtes te kunnen reserveren en om de nieuwsbrief te onvangen dient u ingeschreven te zijn.

Contact

Stichting Oos heim
Clermontstraat 10
6269 CE Margraten
Tel: 043–8516117
Limburg

Voorwaarden obligatielening

Voorwaarden waaronder deze obligatielening van de stichting Oos Heim is aangegaan

Artikel 1
De obligatielening zal uitgegeven worden tot maximaal groot € 250.000,00 tweehonderdvijftigduizend euro) in stukken groot tweehonderdenvijftig euro.

2. Rente
De obligaties dragen vanaf 1 september 2015 een rente van 2,5% (twee en een half procent), jaarlijks te voldoen. De rente wordt betaald door overmaking naar het door de obligatiehouder opgegeven bankrekeningnummer nadat hij de vervallen rente coupon heeft ingeleverd.
De eerste rentebetaling zal plaatsvinden na 1 september 2016.

Artikel 3
De obligatielening zal een looptijd hebben van maximaal 32 jaren. Vervroegde aflossing van de obligatielening is toegestaan.

Artikel 4
Uiterlijk op 1 september van ieder jaar, voor het eerst op 1 september 2017, zal telkens tenminste een/dertigste van het oorspronkelijke bedrag van iedere obligatielening moeten worden uitgeloot.

Artikel 5
De betaalbaarstelling van uitgelote obligaties zal plaats vinden door overboeking het opgegeven rekeningnummer van de obligatiehouder, nadat de obligatiehouder de uitgelote obligatie(s) heeft ingeleverd.

Artikel 6
Uitlotingen vinden plaats onder toezicht van minimaal drie leden van het algemeen bestuur van stichting Oos Heim en minimaal 2 leden van het dagelijks bestuur van de stichting Oos Heim. Hiervan wordt een verslag opgesteld en gepubliceerd op de site van de stichting Oos Heim en in een in Margraten verspreid weekblad.

Artikel 7
Ingeval van overlijden van een obligatiehouder zal het bedrag van de tot de nalatenschap van de overledene behorende obligatie(s) worden uitgekeerd binnen twaalf maanden na de dag van overlijden aan de tot de nalatenschap van de overledene gerechtigden of aan hun vertegenwoordigers. Het bestuur van de stichting is gerechtigd om te verlangen dat bedoelde gerechtigden of vertegenwoordigers hun bevoegdheid aantonen met een verklaring van erfrecht.

Artikel 8
Wanneer obligaties vervroegd worden uitbetaald zoals omschreven in artikel 7, dan worden het bedrag dat hiermee gemoeid is in mindering gebracht op de eerst volgende jaarlijkse uitloting.

Artikel 9
De obligatieleningen zullen geheel opeisbaar worden en moeten worden terugbetaald ingeval van ontbinding van de stichting Oos Heim, wanneer genoemde stichting in staat van faillissement verklaard wordt, evenals wanneer genoemde stichting niet stipt aan haar verplichtingen uit gemelde obligatielening voortvloeiende voldoet.

Artikel 10
Indien het door een obligatiehouder bij het nemen van een obligatie(s) opgegeven rekeningnummer wordt gewijzigd is die obligatiehouder er zelf verantwoordelijk voor dat de stichting op adequate wijze zal worden ingelicht over de wijziging.

Artikel 11
Verjaring Obligaties die vijf jaar na de datum van uitloting niet ter betaling zijn aangeboden, vervallen ten bate van Stichting Oos Heim.

Artikel 12
De gemeente Eijsden-Margraten staat garant van rente- en aflossingsverplichtingen van deze obligatie lening.
Margraten februari 2014
 

© Copyright 2014-2024 Gemeenschapshuis Oos Heim Margraten, alle rechten voorbehouden.
Deze website werd gebouwd door Xzyra.